• Advokatsku kancelariju STANIŠIĆ osnovala je 2001 godine Tanja Stanišić iz ljubavi prema advokaturi u koju je ušla 1997 godine motivisana željom da radi samostalno i namerom da prati svoju viziju izgradnje kvalitetne usluge klijentima, reputacije u struci, profesionalnog ali i ličnog zadovoljstva u poslu i u životu.

  Kancelariju čine advokati i mlađe kolege advokatski pripravnici koji su svi efikasni, detaljni u radu i maksimalno posvećeni pronalaženju ideja za svaku spornu situaciju. Odlikuje nas dobra međusobna komunikacija, stalna razmena ideja i mišljenja i diskusije u vezi sa tumačenjem pravnih normi pomoću kojih možemo rešiti svaki pravni konflikt i ostvariti sve ciljeve koje kllijenti pred nas postavljaju.

  Kancelarija pretežno razvija praksu u oblasti privrednog, odnosno poslovnog prava, podrazumevajući da objedinjujemo pružanje usluga iz svih oblasti prava i prakse koje su neodvojive od poslovanja klijenata koji su pravna lica, a naročito: ugovorno pravo, zastupanje pred sudovima u privrednim sporovima, radnim sporovima, odbrane u krivičnim predmetima za krivična dela iz privrede, savetovanje iz oblasti radno-pravnih pitanja, pravna podrška u pregovorima u toku investicija u razvojne programe poslovanja, reorganizacije i finansijskog restrukturiranja poslovanja i sl. Na isti način pružamo i usluge klijentima koji su fizička lica, pretežno u oblasti imovinskog prava.

  Kancelarija je članica IUSFUL European Legal Network – mreže advokatskih firmi iz više evropskih zemalja kroz koju ostavarujemo još jedan važan segment naše prakse pružajući podršku kolegama iz inostranstva, odnosno njihovim klijentima koji trebaju pravnu podršku za svoje poslovne aktivnosti u Srbiji, kao i našim klijentima koji trebaju pravnu pomoć u inostranstvu. Takođe smo razvili i čvrste veze sa nekoliko prepoznatljivih lokalnih advokatskih kancelarija i uvek pojačavamo naš tim saradnjom sa njihovim timovima kada određeni projekat klijentazahteva angažovanje većeg pravnog tima. Za posebne oblasti – računovodstvo i poresko pravo, ali neodvojive od našeg posla, razvili smo odnose sa spoljnim profesionalnim savetnicima koje uključujemo u tim kada je to neophodno. Zahvaljujući, pre svega, savetovanju klijenata iz finansijskog sektora, razvili smo veoma dobre odnose sa za to nadležnim regulatornim telima u Srbiji, što je od velikog značaja za podršku klijentima čija je delatnost pod nadzorom određenog regulatora.

  Ponosni smo na to da zastupamo većinu klijenata bez prekida od početka njihovog poslovanja.

Kompanijsko pravo & M&A

Naša praksa u oblasti kompanijskog prava se razvija od osnivanja Kancelarije i u ovoj oblasti smo do sada svim klijentima osnivali privredna društva svih oblika organizovanja; savetovali smo klijente o najboljim oblicima korporativnog upravljanja u njihovim društvima, o regulisanju međusobnih odnosa vlasnika, o načinima finansiranja njihovih kompanija, načinima zastupanja; učestvovali smo u postupcima preuzimanja vlasništva i u svojstvu zastupnika prodavca kapitala i u svojstvu zastupnika kupca kapitala, sprovodili smo postupke statusnih promena, postupke likvidacije društava iz raznih oblasti poslovanja kao i sve druge postupke kojima klijent vrši bilo koje promene u svom statusnom organizovanju.

Naše usluge iz oblasti kompanijskog prava su sledeće:

 • Osnivanje društva, savetovanje u vezi sa svim pitanjima vezanim za postupak osnivanja i početak rada društva,
 • Promene podataka društva, promene zastupnika, načina upravljanja, povećanja osnovnog kapitala, smanjenja osnovnog kapitala i sl.
 • Izrada svih odluka svih organa društva u vezi sa upravljanjem društvom: odluke skupštine, nadzornog odbora, odbora direktora
 • Statusne promene spajanja, pripajanja, podele i izdvajanja
 • Zastupanje kupca kapitala: učestvovanje u pregovorima, savetovanje u vezi sa preuzimanjem, analiza celokupne važeće dokumentacije društva koje se preuzima u formi Due Diligence izveštaja, priprema transakcione dokumentacije za preuzimanje i logostička podrška celokupne realizacije posla
 • Zastupanje prodavca kapitala: učestvovanje u pregovorima, analiza i savetovanje u vezi sa transakcionom dokumentacijom
 • Likvidacija društva, logistička podrška knjigovodstvu do okončanja postupka, kao i pred drugim organima (poreska uprava).

Poslovno pravo

Klijentima koji su pravna lica pružamo kompletan pravni servis, u nedostatku pravne službe kod klijenta, te smo osposobljeni i pokrivamo usluge i praksu iz sfere pretežnog poslovanja klijenta, a posebno: ugovori iz poslovanja i učešće u pregovaranju novih poslova, praćenje izmena regulative i usklađivanje opštih akata, pravna mišljenja u vezi sa spornim pravnim situacijama. Pored savetovanja u vezi sa pretežnon delatnošću, pružamo savete iz pratećih oblasti, kao što su: radno pravo i pitanja u vezi sa radnim odnosima, praćenje i postupci iz odnosa dužnik-poverilac, prinudna izvršenja radi namirenja potraživanja, ulaganja i poslovi sa nekretninama i drugo.

Naše usluge iz oblasti opšteg privrednog prava su:

 • Davanje redovnih pravnih saveta i izrada pravnih mišljenja u vezi sa konkretnom pravnom problematikom,
 • Sačinjavanje svih ugovora privrednog prava, analiza ugovora i savetovanje u pregovaranju novih poslova,
 • Savetovanje u razvojnim programima investiranja u nekretnine i praćenje poslovanja društava koja su zakupci poslovnih zgrada,
 • Sačinjavanje opštih akata, praćenje izmena propisa i usaglašavanje akata sa izmenama propisa iz oblasti poslovanja klijenta,
 • Savetovanje i izrada akata iz oblasti radnih odnosa,
 • Savetovanje i priprema dokumentacije u vezi sa regulisanjem odnosa dužnik-poverilac, u cilju namirenja potraživanja uključujući i zastupanje u stečajnom postupku nad dužnikom,
 • Pravna podrška i savetovanje u postupcima vansudkog rešavanja sporova, kao i vansudskog namirenja potraživanja realizacijom sredstava obezbeđenja.

Bankarstvo i finansije

Bankarstvo i finansije je oblast u kojoj smo specijalizovali naše znanje i iskustvo. Na samom početku prakse Kancelarije imali smo priliku da otpočnemo saradnju sa jednom od najvećih slovenačkim banaka i društvima iz njene grupacije koja posluju u sferi finansijskih usluga. Fokus njihovog prisustva na tržištu Srbije je u oblasti kreditiranju privrednih subjekata u Srbiji, tako da su:

 • kreditni poslovi sa inostranstvom – ino-krediti, garancijski poslovi i dr,
 • obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom,
 • davanje pravnih mišljenja u vezi sa projektom finansiranja i
 • pravna podrška celokupnog projekta finansiranja,

postali deo naših svakodnevnih zadataka više od decenije. Klijentima koji pružaju finansijske usluge pružamo kompletan pravni servis u vezi sa regulisanjem odnosa poverilac-dužnik, a posebno u vezi sa svim načinima namirenja potraživanja, promenama poverioca i/ili dužnika, učešćem u postupcima stečajeva, i drugo. Zahvaljujući savetovanju klijenata iz finansijskog sektora stvorili smo veoma dobre odnose sa za to nadležnim regulatornim telima u Srbiji – odeljenje kreditnih poslova sa inostranstvom Narodne banke Srbije (NBS), odeljenje kontrole osiguravajućih društava NBS, Komisija za hartije od vrednosti. Ovo je od velikog značaja u srpskom poslovnom okruženju – većina pitanja nisu potpuno jasna i u mnogim situacijama moramo prethodno konsultovati regulatora. U tom smislu, naš odnos sa regulatorima može biti od velike koristi našim klijentima iz sektora finansijskih usluga.

Sudski postupci

Naš praksa u zastupanju klijenata u sudskim postupcima se razvija od početka rada Kancelarije i ovaj segment naše prakse smatramo jednim od najvažnijih koje pružamo, s obzirom na značaj i posledice koje za poslovanje klijenta imaju ili mogu imati sudski postupci. Naše iskustvo u zastupanju klijenata u sudskim postupcima traje više od decenije i ponosni smo na broj uspešno okončanih parnica.

Imamo značajno iskustvo i u postupcima naknade štete iz osiguranja budući da zastupamo jedno od vodećih osiguravajućih društava u Srbiji.

Postupci prinudnog izvršenja na imovini dužnika i parnice u postupcima po prigovorima su postali redovan deo naše prakse poslednjih nekoliko godine.

Poslednjih nekoliko godina aktivno učestvujemo i zastupamo klijente iz finansijskog sektora u stečajnim postupcima koji se sprovode nad imovinom njihovih dužnika i u tom smislu zastupamo klijente u odboru poverilaca, kao i u postupcima pregovaranja usvajanja planova reorganizacije. Takođe, značajno je iskustvo u odbranama klijenata u krivičnim postupcima za dela protiv privrede.

Naši klijenti

Kancelarija kontinuirano zastupa i pruža pravne usluge pretežno inostranim kompanijama koje u Srbiji posluju preko zavisnih društava, i to: bilo na način da su osnovali svoje kompanije u Srbiji, bilo da su preuzeli upravljanje u lokalnim kompanijama.

Među naših prvih 10 klijenata su:

 • NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD Ljubljana, Slovenija i članice njene Grupe: NLB InterFinanz AG Cirih, Švajcarska, NLB Srbija doo Beograd, NLB Leasing doo Ljubljana, Slovenija, NLB MONTENEGROBANKA Podgorica, Crna Gora, LHB AG Frankfurt, Nemačka,
 • KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
 • AMIGA DOO Kraljevo,
 • Društva iz Grupe KB 1909 Gorizia, Italija koja posluju u Srbiji: Consulting KB1909 doo Beograd, Mark Medical doo Beograd,
 • Merkur Versicherung AG Graz, Austrija i Merkur Osiguranje a.d.o. Beograd;
 • Izoterm – Plama Slovenija i Srbija,
 • LAMES SpA Viareggio, Italija i Lames doo Sremska Mitrovica,
 • BEHA GmbH Nemačka i BEHA R&D doo Beograd, Srbija,
 • AFAKTOR Faktoring Finansiranje Slovenija/Srbija,
 • TRIGLAV Družba za upravljanje Slovenija,
 • COMMERCE doo Ljubljana, Slovenija i drugi.

NETWORK

Kancelarija je članica IUSFUL – Europen Legal Network-a od 2010. godine.

IUSFUL European Legal Network je mreža advokatskih firmi iste poslovne orijentacije, koje zastupaju klijente koji su manja i srednja pravna lica, kao i fizička lica, a svoje poslovanje razvijaju i van granica matične zemlje. Trenutno IUSFUL Network čine advokatske kancelarije iz 16 zemalja, i to: Engleske (London), Belgije (Gant), Francuske (Pariz), Španije (Barselona), Nemačke (Berlin i Hamburg), Italije (Trst), Slovenije (Ljubljana), Poljske (Varšava), Češke (Prag), Slovačke (Bratislava), Mađarske (Budimpešta), Hrvatske (Zagreb), Srbije (Beograd), Bugarske (Sofija), Kipra (Nikozija) i Danske (Sønderborg), sa ciljem da se proširi na što više zemalja.

Članstvom u IUSFUL Network-u Kancelarija (i) pruža pravnu podršku kolegama iz inostranstva, odnosno njihovim klijentima kojima je potrebno zastupanje na teritoriji Srbije, i (ii) omogućava svojim klijentima pravnu podršku u inostranstvu ukoliko im je potrebna u poslovanju.

Sa kolegama iz IUSFUL Network-a organizujemo godišnje konferencije, kao i radne sastanke tokom godine, gde uz razmenu iskustava i mišljenja stvaramo dobre kolegijalne odnose neophodne za saradnju na zajedničkim projektima uz istovremeno razvijanje i ličnih odnosa sa kolegama koje je ključno za sticanje profesionalnog i ličnog poverenja. Detaljnije o članicama IUSFUL Network-a možete pronaći posetom sajta: www.iusful.com

Novosti - u pripremi

Nalazimo se na adresi

Terazije 31/III/10

+381 11 3036 120
+381 11 3038 940
E-mail: office@stanisic.rs

Radno vreme: ponedeljak - petak, 09:00 - 17:00 (GMT +01:00)